Veselin Sekulić: Pripreme za WQC 2015. set NAUKA

1.    Jedan je od najvažnijih amina i jedno od prvih aromatičnih jedinjenja koje se počelo masovno primenjivati u industriji kao polazno jedinjenje u sintezi boja. Sastoji od fenil grupe vezane za amino grupu. Prvi put je dobijen iz indiga pa je po španskom nazivu za indigo i dobio ime. Koje jedinjenje tražimo?
2.    Jedrenjacima i drvenim brodovima, pored pirata i nevremena, svojevremeno je najveći neprijatelj bio brodski crv - Teredo navalis, životinja koja nastanjuje sva umerena i tropska mora i okeane širom sveta. Ova  vrlo destruktivna štetočina buši tunele u drvenim konstrukcijama koje se nalazi u vodi, razara njihovu strukturu i čini ih neupotrebljivim. Kojoj klasi životinja pripada brodski crv?
3.    Zvezde koje su u blizini Severnjače nikada stvarno ne zalaze. Umesto toga, kruže oko pola i  opisuju cele  putanje iznad horizonta. Nikada ne idu ispod linije horizonta što znači da su  pri tom kruženju uvek vidljive na nebu (danju te zvezde ne vidimo zbog mnogo jače svetlosti Sunca). Pod kojim imenom su poznate ove zvezde?
4.    Kod većine biljaka cvetovi i kasnije plodovi se razvijaju na mladim  granama. Kod pojedinih biljka, najčešće u kišnim tropskim šumama, cvetovi i plodovi se razvijaju direktno na glavnom stablu i na starijim granama. Karakterističan  primer ove pojave  je drvo kakaovac(Theobroma    cacao). Kako se naziva ova pojava?


5.    Plankova konstanta  je fizička konstanta koja  ima centralnu ulogu u kvantnoj mehanici i koristi se za opisivanje veličine kvanta. Često se koristi i redukovana Plankova konstanta poznata i kao Dirakova konstanta. Kojim znakom se  predstavlja Dirakova konstanta koja se obeležava tako što se na slovo kojim se obeležava Plankova konstanta doda crta tako da ono  neodoljivo podseća na jedno Vukovo slovo ćirilice?
6.    Pod ovim pojmom iz grčkog jezika podrazumeva se veština pogađanja onoga što je tačno, odnosno određivanje onoga što je verovatno. Sistem ili procesi koji nisu determinisani i za koje se pri analizi koristi teorija verovatnoće mogu se smatrati da nose ovo ime.  Oni  imaju fundamentalnu ulogu u matematičkim modelima pojava u mnogim oblastima nauke, inženjeringa i ekonomije. Koji pojam tražimo?
7.    Naša čula nisu savršena, pa i čulo vida, tako da dobijena slika zavisi od interpretacije mozga. Eksperimentalno, crtežom  sa dve paralelne linije iste dužine preko para konvergentnih linija (kao železnička pruga), je to i dokazano. Gornja linija izgleda duže, jer mi tumačimo zbližavanje strana, na osnovu linearne perspektive, kao paralelne linije. Zbog toga zamišljamo kao da je gornja linija malo dalje pa ćemo je videti kao dužu — objekat koji je dalje bi trebalo da bude duži od bližeg  pošto ljudski mozak sudi o veličini objekta na osnovu njegove pozadine. Kako se zove ova geometrijsko-optička iluzija koja je dobila ime po autoru eksperimenta?

8.    Izvedene merne SI jedinice mogu se izražavati i preko osnovnih jedinica ali  ako to ne utiče na smisao. Jedinica koja definiše aktivnost radioaktivnog izvora  može se izraziti  sa 1/s kao i jedinica za frekvenciju što  može dovesti do pogrešnih  zaključaka. U oblastima gde mešanje jedinica može ugroziti ljudske živote, kao što je to ovde slučaj, obavezna je primena usvojenih naziva  jedinica. Kako se zove jedinica za aktivnost radioaktivnih izvora koja je dimenziono ekvivalentna Hercu ?
9.    Oko Zemlje postoje dva pojasa pojačanog radioaktivnog zračenja koji je opkoljavaju. Ti pojasevi sadrže energetski nabijene čestice (elektrone, protone i alfa-čestice) a drži ih Zemljino magnetno polje. Oni štite Zemlju od opasne Sunčeve radijacije tako što je “skupljaju” i od nje formiraju pojaseve. Po kom američkom fizičaru su dobili ime?
10. U centralnom delu crne rupe svi atomi i sve čestice, koje se nađu u njoj, raščlanjuju se i dele, isčezavaju, ili prelaze u neki drugi vid energije. Još uvek se ne može dati postojano objašnjenje koje bi nam moglo reći šta se tačno od ova dva dešava. Ono što se tačno zna je da tu ne postoji nijedna dimenzija: niti visina, niti širina, niti dužina niti vreme. Da li se stiče neka nova se takođe ne zna. Prema opštoj teoriji relativnosti početno stanje univerzuma, na početku Velikog praska, nosi isti takav naziv. Koji termin tražimo ?
11. Po teoriji britanski antropolog Robin Danbara  postoji određeni broja ljudi u grupi sa kojima pojedinac može održavati prisne kontakte, tj. vrstu odnosa koja podrazumeva poznavanje, šta je svaka osoba i u kojem je odnosu svaka osoba sa ostalim osobama. To je najveći broj ljudi u grupi u kojoj oni  skladno funkcionišu, dok grupe koje imaju više članova gube na socijalnoj koheziji. Koji broj ljudi se najčešće uzima za optimalan  broj?
12. Za istraživanje u oblasti ćelijskoj respiraciji dobitnik je Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 1931. godine. Postavio je hipotezu o nastanku raka, a njegov često navođeni citat je: "... prvenstveni uzrok raka je promena normalne respiracije kiseonika u ćeliji sa anaerobnom fermentacijom šećera." Kako se zove ovaj nemački biohemičar i fiziolog čije su ime i prezime poznati i u nemačkoj auto industriji ?
13. Retki metal IIIA grupe periodnog sistema srebrno-sive boje prilično mek. Naučnici prognoziraju da su zalihe ovog mekog metala IIIA grupe periodnog sistema srebrno-sive boje na izmaku i da će uz sadašnju proizvodnju uskoro potpuno nestati. Na osnovu imena moglo bi se zaključiti da je dobio ime po jednoj državi, ustvari ime je dobio po grčkom  imenu za jednu boju. O kojem metalu je ovde reč?
14. Antilopa koja se može naći širom Istočne i Južne Afrike naseljava gustiše, stenovita brda, isušena korita i druga mesta sa stalno dostupnom vodom. Telo joj je prekriveno dlakama mrke boje  sa vertikalnim prugama a mužjaci imaju karakteristične velike spiralne rogove. Uprkos tome što se rasprostranjene na tako velikom području jako su proređene zbog uništavanja staništa, krčenja šuma i lova. Koje ime nosi ova antilopa?

15. Početkom XIX veka Nikolaj Ivanovič Lobačevski i nešto kasnije Janoš Boljaji u svojim radovima razvijaju geometrijski sistem različit od Euklidovog. Suštinska razlika između ovih geometrijskih sistema  je priroda paralelnih pravih. U   ovoj novoj geometriji   kroz   zadanu   tačku   moguće  je povući beskonačno mnogo paralelnih pravih za razliku od Euklidove, gde se može povući samo jedna. Pod koji imenom je poznata ova neeuklidska geometrija  Boljaji-Lobačevskog?
16. Velike  smeđe morske  alge mogu stvarati prave podvodne šume koje se najčešće nalaze u umerenim i polarnim okeanima. Telo ovih algi  koje im se sastoji od listolikih struktura poznato je po veoma brzom rastu. To je važan okeanski ekosistem  budući da je dom raznolikoj grupi morskih životinja kojima pruža zaštitu i hranu. Kako se zovu ove alge?

17. Dva hemijska element,a lantanoida, jedan sa rednim brojem 67 i simbolom Ho i drugi sa rednim brojem 71 i simbolom Lu dobili su imena po starim nazivima  glavnih gradova evropskih država. Po kojim gradovima su ovi elementi dobili imena?
18. Hemiju XVII i XVIII veka karakteriše stanovište da se sve hemijske promene pokušavaju objasniti jednim principom da sve supstance sadrže hipotetična fluid, a njegovim gubitkom ili dodatkom one podležu promenama. Ovu teoriju je francuski hemičar  Lavoazje na primeru sagorevanja. Kako je nazivan ovaj imaginarni fluid?
19. Početkom XX veka švajcarski psihijatar Eugen Blojler  opisao je glavne simptome ove bolesti kao 4A: otupeli afekti, autizam, oštećena asocijacija ideja i ambivalencija. Skovao joj je naziv koji  preveden sa grčkog  ima značenje „cepanje uma“ s namerom da opiše razdvajanje funkcije ličnosti. Koja je to bolest?
20. U suptropskim predelima Južne Amerike raste veoma tvrdo i teško drvo koje je upravo zato i dobilo ime koje na španskom znači „lomi sekire“. Postoje  bela i crvena vrsta ovog drveta iz čije srži se dobija tanin koji se koristi u industriji. Pored toga kora drveta sadrži brojne alkaloide koji su našli primenu u medicini. Kako se zove ovo drvo?
21. Kratki ponovljeni niz nukleotida na kraju hromozoma eukariota štiti hromozom od razgradnje i  fuzije sa susednim hromozomima. Te zaštitne strukture na krajevima hromozoma, se skraćuju sa svakom deobom ćelije. Kad se one prekomerno skrate zaustavlja se dalja deoba što nazivamo ćelijskim starenjem. Dokazano je da je upravo akumulacija ovih ćelija u tkivima glavna karakteristika procesa starenja organizma. Kako se nazivaju ove zaštitne strukture?
22. Često ih se nazivaju i živim fosilima, jer su se pojavili u trijasu, pre 200 miliona godina i jedini su preživeli pripadnici grupe gmizavaca koji su davno izumrli. Nastanjuju priobalna ostrva Novog Zelanda. Dostižu veličinu od 50 do 60 cm a težinu od 500 g i imaju životni vek oko 100 godina. Karakteristično za njih je da imaju treće oko, organ osetljiv na svetlost koji se nalazi tik ispod kože na vrhu glave. Kako se zovu ove životinje?

23. Planetologija je nauka o planetama, satelitima i planetarnim sistemima, pre svega o Sunčevom sistemu. Ona je interdisciplinarna nauka, koja potiče iz astronomije i geologije a danas uključuje i mnoge druge naučne discipline. Kada se naučna oblast bavi pojedinačno nebeskim telom koristi se poseban termin. Kao se zove nauka koja proučava planetu Mars a koja je u vezi sa njegovim nazivom?
24. Današnja zemljina kora je izdeljena na 22 nejednake tektonske ploče  koje se lagano kreću u određenim pravcima relativno malim ali postojanim brzinama. Neke od najvećih, Severnoamerička i Evroazijska kontinentalna ploča, se  svake godine udaljuju  jedna od druge oko dva centimetra. Ta pojava je vidljiva i na ovom ostrvu preko kojeg prelazi granica razdvajanja ovih ploča. Na slici je most koji preko tektonskog rascepa Alfagja povezuje ove ploče. Preko kog ostrva prelazi granica?

25. Početkom XX veka ruski naučnik nemačkog porekla Vladimir Kepen  izvršio je klasifikaciju klimatskih tipova Zemljine površine koja se i danas najviše koristi u svetu. Zemljinu klimu je podelio na pet osnovnih tipova klime koje je dalje podelio na podgrupe. Po Kepenu, koje dve fizičke  veličine su ključne za klasifikaciju?
26. Klejberov zakon predstavlja jedan od retkih sveobuhvatnih principa u bioliogiji koji važi za sve biljke i životinje, kako one jednoćelijske tako i one najveće organizme. Univerzalnost zakona je prosto zbunjujuća, ogroman broj biljnih i životinjskih vrsta sa različitom građom tela slede ista pravila. Zakon se predstavlja izrazom  R http://universe-review.ca/I15-78-propor.jpg M3/4   gde je M masa organizma. Šta je predstavlja R ako je ta veličina  srazmerna masi na ¾ stepen?
27. Za razliku od ostalih ptica kod kojih  su jarke svetle boje rezultat prelamanja svetlosti, ova afrička ptica pokazuje prave boje koje su  rezultat jedinstvene pigmentacije njenog perja. Karakterišu je dugi rep i kresta i raspored prstiju koji joj omogućuje vešto penjanje po drveću. Mlade ptica imaju kandže na krilima slično južnoameričkom hoacinu. Kako se zove ova ptica?

28. Bentos je zajednički je naziv za sve biljne i životinjske organizme koji žive na dnu mora ili slatkih voda. Organizmi koji se ne kreću, koje žive pričvršćeni za tlo (sunđeri  i korali) zovu se sesilni organizmi, a kako se zovu  oni organizmi koji se kreću puzeći ili mileći po dnu kao što su školjke, puževi i neki ljuskari ?
29. Ovi majmuni žive u velikim grupama u krošnjama  velikog drveća tropskih kišnih šuma Južne Amerike. Iako su veoma okretni retko skaču sa grane na granu i gotovo nikada ne silaze na zemlju. Imaju bezdlako lice oivičeno čupavim krznom a kako nemaju gotovo nikakvog potkožnog masnog tkiva tako njihova ćelava lica deluju gotovo kao lobanja. Pod kojim imenom je poznat ova vrsta  majmuna?

30. Jedan je od najlepših leptira, voli osunčana mesta  zaštićena od vetrova,  i nastanjuje planine Evrope i Azije na visinama između 1000 i 2000 m. Na belim ili ponekad žućkastobelim krilima ovog lepotana ističu se četiri crvena, ili retko žuta, kruga koji krase zadnja krila. U opasnosti  je da nestane,  jer je vrlo osetljiv na promene. Kako se zove ovaj leptir koji je ime dobio  po grčkom bogu?
Коментари

 1. .tautologija?
  11.5?
  12.Dajmler?
  13.srebro?
  14.Derbi eland antilopa?
  17.hafnijum i lutecijum?
  22.tautara
  29.Crveni ukari

  ОдговориИзбриши
 2. 1. anilin
  2. vodozemci
  3. polarne zvezde
  4. –
  5. ћ
  6. aproksimacija
  7. –
  8. kiri
  9. Raderford
  10. iskon
  11. šest
  12. Gotlib Dajmler
  13. galijum
  14. kudu
  15. nelinearna geometrija
  16. –
  17. Stokholm i Pariz
  18. etar
  19. šizofrenija
  20. rompeaćas
  21. –
  22. varani
  23. marsologija
  24. Island
  25. temperatura i vlažnost vazduha
  26. –
  27. –
  28. –
  29. –
  30. Apolon

  ОдговориИзбриши
 3. 5. malo pisano cirilicno ћ
  8. bekerel
  14. kudu
  16. kelp
  17. holmijum (stokholm), lutecijum (pariz)
  19. sizofrenija
  24. island
  25. temperatura i vlaznost
  26. gustina
  29. makaki

  ОдговориИзбриши
 4. 1.
  2. Insekti
  3.
  4.
  5. ćirilićno ć
  6. Tautologija
  7.
  8. Bekerel
  9. Van Alen
  10.
  11. Šest
  12. Oto
  13.
  14.
  15.
  16. Morska paprat
  17. Lu-Lutecija-Pariz Ho-?
  18. Etar
  19. Šizofrenija
  20.
  21. Telomere
  22.
  23. Marsologija
  24. Veliki Diomed
  25. Temperatura i pritisak
  26.
  27.
  28.
  29.
  30. Apolonov leptir
  24

  ОдговориИзбриши
 5. 1. anilin
  2. glavonošci
  3. zvezde danice
  4.
  5. ć (zapravo se čita ha bar)
  6. tautologija
  7.
  8. bekerel
  9. Van Alenovi
  10. singularitet
  11. 30
  12.
  13. indijum
  14. oriks
  15. hiperbolička geometrija (umalo da mi bude tema za maturski)
  16. makrocistis
  17. Stokholm i Pariz
  18. kalorik
  19. shizofrenija
  20. araukarija
  21.
  22. tuatara
  23. marsologija
  24. Island
  25. temperatura i padavine
  26. pisao je Zabavnik prošle godine, ali sad nema šanse da se setim
  27.
  28. nekton
  29.
  30.

  ОдговориИзбриши
 6. 1.
  2.
  3. cirkumpolarne zvezde
  4. kauliflorija
  5. ћ
  6.
  7.
  8. bekerel
  9. Van Alenovi pojasi
  10. singularitet
  11. 40
  12. Varburg
  13. Rodijum
  14. oriks
  15. hiperbolicka geometrija
  16.
  17. Stokholm i Pariz, holmijum i lutecijum
  18. flogiston
  19. šizofrenija
  20.
  21,
  22.
  23. belonologija
  24.
  25. temperatura i količina padavina
  26.
  27.
  28. nekton
  29.
  30.

  ОдговориИзбриши
 7. Ovo su tačni odgovori:

  1. Anilin
  2. Školjke
  3. Cirkumpolarne zvezde
  4. Kaulikarpija
  5. ћ
  6. Stohastika, stohastički
  7. Ponco iluzija (po Mario Poncu)
  8. Bekerel
  9. Van Alenovi pojasevi
  10. Singularitet( singularnost)
  11. 150
  12. Oto Varburg
  13. Indijum
  14. Veliki kudu
  15. kelp
  16. Hiperbolička geometrija
  17. Pariz - Lutecijum (Lu); Stokholm - Holmijum (Ho)
  18. Flogiston
  19. Šizofrenija
  20. Kvebračo
  21. Telomera
  22. tuatara
  23. Island
  24. Temperatura vazduha i padavine
  25. Areologija(po Aresu)
  26. Bazalni metabolizam
  27. Turako (lori u Južnoj Africi)
  28. Vagilni organizmi
  29. Uakari
  30. Apolonov leptir

  ОдговориИзбриши
 8. 4. Dopuna odgovora:
  kauliflorija - cvetovi
  kaulikarpija - plodovi

  ОдговориИзбриши

Постави коментар

Популарни постови са овог блога

FILMSKI SET, autora Vladimira Nikolića

KOMPLET ODGOVORA poslednjih 5 setova

ИСТОРИЈСКИ "ТАЈ-БРЕЈК"